Bauverhandlung Grutschnig Christian

Bauverhandlung Preiml Margit

Bauverhandlung Pließnig Valentin

Bauverhandlung Pirker Johann

Bauverhandlung Olsacher Hermann

Bauverhandlung Assinger Albin